Working...
Welcome to Nucleus Medical Art Library.
Search Language:
 
Search NMAL
 

 
Browse by Keyword
 

No keywords have been added.

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga tanda para sa cornea, iris, pupil, lente, sclera, kalamnang inferior rectus, kalamnang superior rectus, kalamnnang inferior oblique, macula (kasama ang fovea centralis) nerbiyos optic, retina, arteryang retinal/vein, at lacrimal caruncle.

Last Updated: Jan 18th, 2019