Working...
Welcome to Nucleus Medical Art Library.
Search Language:
 
Search NMAL
 

 
Browse by Keyword
 

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng kasu-kasuan ng tuhod na may patella, anterior cruciate ligament (ACL), posterior cruciate ligament (PCL), lateral meniscus, medial meniscus, femoral condyles, medial (tibial) collateral ligament, lateral (fibular) collateral ligamentfibula, femur at tibia.

Last Updated: Jan 18th, 2019