Working...
Welcome to Nucleus Medical Art Library.
Search Language:
 
Search NMAL
 

 
Browse by Keyword
 

No keywords have been added.

Description: Imaheng medikal nagpapakita ng cardiac cycle na may dugong dumadaloy sa mga silid ng puso at mga ugat. Ang dugo ay bumabalik sa puso mula sa katawan, dumadaloy palabas ng puso patungo sa mga baga, bumabalik sa puso mula sa mga baga, at ibinobomba ng mga ventricle palabas papunta muli sa katawan.

Last Updated: Jun 15th, 2009